Služby

1. Měření geometrické přesnosti strojů

Při kontrole geometrické přesnosti stroje využíváme měřících metod popsaných v normě ČSN ISO 230-1. Měřený rozsah dále upřesňujeme podle protokolu přesnosti výrobce, anebo dle norem platných pro příslušný typ a velikost stroje. Během procesu používáme různé přípravky, etalony, kontrolní trny, úchylkoměry s příslušenstvím a další technikou. Měřením ověřujeme základní geometrické souvislosti pohybujících se částí stroje. Například: přímočarosti, rovnoběžnosti, kolmosti pohybujících se částí, rovinnosti pracovních stolů a další geometrické figury vycházející z koncepce stroje. U CNC strojů můžeme na přání zákazníka upravit některé nevyhovující úchylky geometrie stroje v řídicím systému volbou správné kompenzace. Využití kompenzací závisí na konkrétním typu řídicího systému, typu a velikosti zjištěné odchylky atd.

sloup_ZX granit


2. Měření přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy (lineární osy, rotační osy)

laser32

Kontrolu přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy aplikujeme především na strojích NC a CNC s vlastním odměřovacím systémem na lineárních i rotačních osách. Měřící úlohy provádíme laser interferometrem a sestavou optik v souladu s požadavky norem ČSN ISO 230-2 popř. VDI/DGQ 3441. Dovoluje-li systém stroje, nebo nezávislý systém indikace korekci polohové odchylky, provedeme zavedení korekčních dat a následné kontrolní měření ověřující přesnost a opakovatelnost nastavení polohy. Výsledkem je splnění předepsaných hodnot výrobcem nebo hodnot předepsaných normou pro daný typ a velikost stroje. V případě, že nelze předepsaných hodnot dosáhnout, provedeme vyhledání možné příčiny a navrhneme nápravné opatření.


3. Měření kruhové interpolace

Ověřování přesnosti kruhové interpolace provádíme na strojích umožňující současný pohyb ve dvou lineárních osách dle normy ČSN ISO 230-4. Měření vykonáváme diagnostickým zařízením typu Ballbar od firmy Renishaw. Po analýze naměřených dat v diagnostickém softwaru dostáváme vyhodnocení odchylek kruhovitosti a dalších diagnostických parametrů související s přesností daného obráběcího stroje. Při opakujícím se měření zle vyhodnocovat historii sledovaných odchylek pomocí analýzy trendů. Testy kruhové interpolace dovedeme aplikovat pro poloměry měření v rozsahu 50 – 900mm. Disponujeme zerodurovým etalonem pro kalibraci měřicího snímače.

ballbar Ballbar5 ballbar8


4. Kontrola a seřízení transformačních řetězců (kinematiky stroje)

Kontrolou ověřujeme správnost transformace os během 4 a víceosého obrábění. Měření na stroji provádíme v nezatíženém repliky hodinek stavu s pomocí kalibrovaných měřících přípravků a indikačních měřidel. V průběhu procesu kontroly provádíme korekci naměřených odchylek v systémových parametrech stroje a výsledným seřízením transformačních řetězců.

swivel_cycle800_cnc swivel_schwenken_cycle800_cnc


5. Ostatní měření

Na základě vaší poptávky jsme schopni realizovat i další měření ve strojírenství, jako např. měření a analýza rovinnosti kontrolních a příměrných desek, měření rychlosti lineárních posuvů, délku cyklických pohybů, úhlové odchylky, přímost atd.
Neváhejte se na nás obrátit s vašimi problémy z oblasti měření. Každý dotaz zvážíme, zda naše schopni Vám pomohou k úspěšnému vyřešení.